سازگاری به ارتفاع

 

 

 

هراندازه که طول توقف شمادربیشتر باشد اجرا اعمال ورزشی حاصله بهترخواهدبود.تعداد هفته ها لازم      جهت  ایجاد سازگاری بستگی به ارتفاع دارد مثلادر9000 پائ 7 تا10در12000 پائ 15تا21  روز زمان لازم است اینهازمان تقریبی است وبه مقدارقابل توجهی بستگی به خود شخص دارد.در حقیقت معدودی از افراد هرگز به ارتفاع خو نمی گیرند وهنگامی که درارتفاع قرار می گیرند دایما״از کوه گرفتگی رنج می برند.این اشکال حتی برای کسانی که درارتفاعات بدنیا آمده باشندو بزرگ شده باشند پیش میاید. این افراد به دلیل نامعلوم به سازگاری قبلی درخود را ازدست داده وبه کوه گرفتگی دچار می شوند.عوارض آن شامل آماس ریوی(congestion of lungs)،قی واستفراغ،سردرد،سرعت ضربان قلب وآنورکسی(بی اشتهایی)است.درشرایط کمبود اکسیژن درارتفاع انتظار داریم که متابولیسم  غیر هوازی درهنگام فعالیت بدن به علت محدودیت اکسیداسیون افزایش می یابد که تولید اسید لاکتیک درهر میزان کار معین افزایش یابد.این اتفاق درواقع رخ می دهد ،به غیر از فعالیت باشدت بیشینه ،که درهنگام انجام آن میزان تجمع اسید لاکتیک درعضلات و خون کمتر است.  کاهش تجمع اسیدلاکتیک درفعالیت بیشینه به علت ناتوانی بدن دررسیدنبه میزان کاری است که بتواند بردستگاههای انرژی موثر باشد

 

 

 

عملکرد در ارتفاع

 

 

 

مشگل بودن فعالیت درارتفاع توسط بسیاری از کوهنوردان تشریح شده است .ای.جی.نورتون توضیحات زیر رادرموردزمانی که بدون اکسیژن اضافی به ارتفاع8600متر(28208فوت)صعود میکرد اظهار کرده است:((گام های ماسست وناتوان بود.آرزوی من این بود که 20گام متوالی به سمت بالا بدون استراحت بردارم ،من هرگز به یاد نمی آورم که به آن آرزو رسیده باشم.))

 

 درواقع درشرایط کمبود اکسیژن درارتفاع انتظارداریم که متابولیسم غیر هوازی درهنگام فعالیت بدنی به علت محدود بودن اکسیداسیون افزایش یابد تا نیازهای انرژی بدن راتامین نمایند ودرنهایت تولید اسیدلاکتیک در  هرمیزان کار معین افزایش می یابد.چندین پژوهش عادت انسان رابه ارتفاع مورد بررسی قرار داده اند، وقتی مردم برای روزها وهفته ها درارتفاع قرار می گیرند،بدن آنها به تدریج با اکسیژن کمتر در هوا سازگاری پیدا می کند.با این حال هر چقدر سازش پذیری آنها در ارتفاعات  بالا خوب  انجام بگیرد ،باز نمی توانندکمبود اکسیژن رابه طور کامل جبران کنند.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید